Privacybeleid

Versie 29 mei 2018

Algemeen

De LAFV is gevestigd te Leiden. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de amateurfotografie in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door 1) het organiseren van activiteiten, 2) door het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met andere groeperingen op fotografisch gebied, zowel in het binnen- als in het buitenland, 3) andere middelen die tot het doel kunnen leiden. Hiervoor heeft de vereniging onder meer de website www.lafv.nl in eigendom en beheer. U kunt alleen lid worden van de LAFV in combinatie met het lidmaatschap van de Fotobond

De LAFV respecteert de privacy van de leden, van de relaties die de vereniging onderhoudt in het kader van de activiteiten en van de gebruikers van de website. De LAFV draagt er zorg voor dat de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij handelt de LAFV conform de bepalingen van de geldende wet- en regelgeving. De LAFV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.lafv.nl
e-mail: secretaris@lafv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De LAFV verwerkt persoonsgegevens

  • van de leden;
  • van personen die een kennismakingsavond willen bijwonen;
  • van overige personen met wie de vereniging een relatie onderhoudt in het kader van de verenigingsactiviteiten;
  • persoonsgegevens als onderdeel van geprint of digitaal beeldmateriaal

In deze bijlage vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, het doel waarvoor wij deze verwerken, de grondslag voor de verwerking, de aard van de verwerking alsmede de bewaartermijn en de beveiligingsmaatregelen: LAFV register gegevensverwerking v3 (pdf).

De persoonsgegevens van de leden worden aan de leden beschikbaar gesteld in de vorm van een ledenlijst op het afgeschermde gedeelte van de website.

Bewaartermijn

De LAFV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Zie bovengenoemde bijlage.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De LAFV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een overzicht van de maatregelen vindt u in bovengenoemde bijlage. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via secretaris@lafv.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

De LAFV deelt persoonsgegevens met de Fotobond. Van een beperkt aantal persoonsgegevens geven wij mutaties door aan de Fotobond. In bovengenoemde bijlage kunt u zien om welke gegevens het gaat. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De LAFV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De LAFV gebruikt op de website alleen functionele cookies en cookies ten behoeve van sociale media.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De LAFV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de LAFV) tussen zit.

Rechten van betrokkenen: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de LAFV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@lafv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De LAFV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons